Rada Miejska w Olszynie 

 

Rada Miejska w Olszynie 

 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Rada Miejska w Olszynie jest reprezentowana przez 15 radnych, którzy wybierani są w wyborach bezpośrednich. Kadencja Rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Rada działa na sesjach, poprzez swoje komisje oraz poprzez Burmistrza Olszyny wykonującego jej uchwały. Do wewnętrznych jednostek organizacyjnych Rady należą:

  • przewodniczący,
  • dwóch wiceprzewodniczących,
  • komisja rewizyjna, 
  • komisje stałe,
  • komisje doraźne powołane do określonych zadań.

Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy Rady oraz prowadzenie jej obrad. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego Rady Miejskiej należy również reprezentowanie Rady na zewnątrz, kierowanie do komisji Rady spraw, które pojawiły się w okresie między sesjami, jeżeli nie były one wcześniej ujęte w planach pracy komisji, a także pełnienia w ustalonych terminach dyżurów. Przewodniczący oraz  wiceprzewodniczący rady koordynują z ramienia Rady prace komisji rady.

Rada obraduje na sesjach i rozstrzyga sprawy należące do jej kompetencji, określone w ustawie o samorządzie gminnym oraz innych ustawach, a także w przepisach prawnych wydawanych na podstawie ustaw. Sesje zwyczajne odbywają się w sali Gminnego Ośrodka Kultury "Dom Strażaka"  (I piętro), przeważnie raz w miesiącu, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał, zgodnie z planem pracy. W sesjach Rady mogą uczestniczyć mieszkańcy gminy.

Rada Miejska rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach podejmując uchwały. Oprócz uchwał Rada może podejmować w formie uchwał: postanowienia proceduralne, deklaracje, oświadczenia, apele oraz opinie. Organizacja wewnętrzna oraz tryb pracy Rady Miejskiej w Olszynie a także zasady dostępu obywateli do dokumentów Rady, jej komisji i Burmistrza Olszyny stanowi Statut Gminy Olszyna.

Zgodnie z art. 18.ustawy o samorządzie gminnym do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. Natomiast do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

1.        uchwalanie statutu gminy,

2.         ustalanie wynagrodzenia wójta, stanowienie o kierunkach jego działania oraz przyjmowanie sprawozdań z jego działalności,

3.        powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta,

4.        uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu,

5.        uchwalanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

6.        uchwalanie programów gospodarczych,

7.        ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki,

8.        podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych ustawach,

9.        podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących:

o        określania zasad nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej; do czasu określenia zasad wójt może dokonywać tych czynności wyłącznie za zgodą rady gminy,

o        emitowania obligacji oraz określania zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta,

o        zaciągania długoterminowych pożyczek i kredytów,

o        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez wójta w roku budżetowym,

o        zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów o wartości przekraczającej granicę ustalaną corocznie przez radę gminy,

o        tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni oraz rozwiązywania i występowania z nich,

o        określania zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji przez wójta,

o        tworzenia, likwidacji i reorganizacji przedsiębiorstw, zakładów i innych gminnych jednostek organizacyjnych oraz wyposażania ich w majątek,

o        ustalania maksymalnej wysokości pożyczek i poręczeń udzielanych przez wójta w roku budżetowym,

10.     określanie wysokości sumy, do której wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania,

11.     podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia zadań, o których mowa w art. 8 ust. 2 i 2a,

12.     podejmowanie uchwał w sprawach współdziałania z innymi gminami oraz wydzielanie na ten cel odpowiedniego majątku,

13.     podejmowanie uchwał w sprawach współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw oraz przystępowania do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych i regionalnych,

14.     podejmowanie uchwał w sprawach: herbu gminy, nazw ulic i placów publicznych oraz wznoszenia pomników,

15.     nadawanie honorowego obywatelstwa gminy,

16.     podejmowanie uchwał w sprawie zasad udzielania stypendiów dla uczniów i studentów,

17.     stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy.

 

 


Liczba odwiedzin : 867
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-16 09:21:15
Czas publikacji: 2006-06-16 09:21:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak