Jak załatwiać sprawę? 

 
Jak załatwiać sprawę? 

 znaczekZałatwianie Spraw Obywateli.

Wpływająca do Urzędu korespondencja (forma papierowa lub pocztą elektroniczną - Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP) - podania oraz wnioski itp. przyjmowana jest w sekretariacie /I piętro/ i po otwarciu przekazywana Burmistrzowi do rozpisania. Korespondencję przejrzaną i rozpisaną sekretariat dzieli zgodnie z dyspozycją Burmistrza i za pokwitowaniem w dzienniku korespondencyjnym przekazując na odpowiednie stanowisko pracy. 

 

Sprawy wpływające do Urzędu załatwiane są odręcznie lub korespondencyjnie.

 

Forma odręczna jest szybkim sposobem załatwienia sprawy. Polega ona na tym, że pracownik, jeżeli jest to możliwe udziela odpowiedzi przy pomocy telefonu lub w bezpośredniej rozmowie z zainteresowanym, spisując odręczną notatkę służbową lub adnotację na aktach.

 

Korespondencyjny sposób załatwienia sprawy wymaga sporządzenia przez pracownika zajmującego się sprawą odpowiedzi na piśmie i po podpisaniu przez przełożonego przesłanie jej do zainteresowanego lub zainteresowanych. Sprawy w Urzędzie załatwiane są według kolejności ich wpływu lub stopnia ważności.

 

Jeżeli załatwienie sprawy w terminie nie jest możliwe, należy postąpić ze sprawą zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi terminów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu Postępowania Administracyjnego.

 

Rozpatrzenie podania, dokonanie czynności urzędowych, a także wydanie zaświadczenia lub zezwolenia podlegającego opłacie skarbowej uzależnione jest od uiszczenia tej opłaty w stosownej wysokości.

 

Jeżeli podanie, wniosek itp. zostało wniesione bez opłaty, pracownik wzywa osobę zobowiązaną do uiszczenia opłaty skarbowej z pouczeniem, że w razie niewykonania tego obowiązku, podanie, wniosek itp. zostanie pozostawione bez odpowiedzi.

 

Liczba odwiedzin : 1883
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-16 14:02:55
Czas publikacji: 2006-06-16 14:02:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak