Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Olszynie

Jak złożyć dokument w formie elektronicznej?

 

EPUAP2

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza Urzędu Miejskiego w Olszynie - adres skrytki Urzędu to: /7g6dx2nl02/skrytka

  Download/get/id,14456.html

Szanowni Klienci

Elektroniczna skrzynka podawcza Urzędu Miejskiego w Olszynie znajduje się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej - ePUAP.

W celu skorzystania z elektronicznej skrzynki podawczej należy założyć bezpłatne konto na platformie ePUAP.

Po założeniu konta i zalogowaniu się na platformie ePUAP, użytkownik powinien przejść do Katalogu spraw, gdzie ma możliwość wyszukania typu sprawy powiązanej ze stosownym formularzem, umożliwiającym wypełnienie i przesłanie dokumentu elektronicznego. Dokumenty mogą być przesyłane przy użyciu usługi centralnej o nazwie Pismo ogólne do podmiotu publicznego (do którego mogą być załączone pisma i dokumenty w różnych sprawach) lub przy użyciu innych usług, znajdujących się w Katalogu spraw. Przesyłając z platformy ePUAP formularz elektroniczny do Urzędu Miejskiego w Olszynie, automatycznie wygenerowane zostanie dla Państwa potwierdzenie wniesienia podania.

Maksymalny rozmiar dokumentu elektronicznego wraz z załącznikami, możliwy do doręczenia z wykorzystaniem platformy ePUAP, to 5 MB (megabajtów). Informujemy, że większość wniosków należy opatrzyć bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, lub profilem zaufanym.

Formularze elektroniczne Urzędu Miejskiego w Olszynie można znaleźć tutaj.


Profil Zaufany
Profil zaufany jest darmowym odpowiednikiem bezpiecznego podpisu elektronicznego, weryfikowanego za pomocą kwalifikowanego certyfikatu. W większości przypadków niepodpisanie podania profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym wymaga osobistego stawiennictwa wnioskodawcy w urzędzie w celu uzupełnienie braków formalnych podania.

Szczegółowe informacje jak uzyskać profil zaufany możecie Państwo znaleźć tutaj.

 

 Jak złożyć dokument w formie elektronicznej?

Download/get/id,14456.html

 Szanowni Klienci, udostępniamy Państwu trzy możliwości złożenia dokumentu w formie elektronicznej:

1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)
2. Poczta elektroniczna (E-mail)
3. Nośniki danych.


1. Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Składanie:

Zgodnie z art 63 § 1 KPA, podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone m.in. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, przez elektroniczną skrzynkę podawczą (ESP) organu administracji publicznej. Podania te muszą być uwierzytelnione poprzez zastosowanie kwalifikowanego certyfikatu, lub profilu zaufanego ePUAP.
Urząd Miejski w Olszynie prowadzi ESP na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

Potwierdzenie złożenia:

Nadawca otrzymuje automatycznie potwierdzenie o odebraniu przesyłki przez Urząd.

Odpowiedź:

Odpowiedzi na pisma złożone do Urzędu przez ESP są wysyłane w postaci wskazanej przez nadawcę dokumentu (papierowej lub elektronicznej). W przypadku wysyłki elektronicznej adresat ma 14 dni na potwierdzenie odbioru dokumentu. Jeżeli tego nie uczyni dokument uważa się za skutecznie doręczony.

Jeśli chcesz złożyć pismo przez elektroniczną Skrzynkę Podawczą kliknij:2. Poczta elektroniczna (E-mail)

Składanie:

Na  adres mailowy Urzędu a także indywidualne adresy pracowników, Klienci urzędu mogą składać pisma, które nie wszczynają postępowania administracyjnego rozstrzyganego w drodze decyzji administracyjnej.

Potwierdzenie złożenia:

Są to przesyłki składane w trybie niewymagającym potwierdzenia wniesienia podania,  stanowiące jedynie elektroniczną formę kontaktu Klienta z Urzędem. Wyjątek stanowią skargi i wnioski oraz wnioski  o udostępnienie informacji publicznej, które mogą być składane także drogą elektroniczną bez konieczności korzystania z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP).

Odpowiedź:

Odpowiedzi na przesyłki złożone na adres mailowy, są wysyłane w formie elektronicznej na zwrotny adres mailowy Klienta.

Jeśli chcesz wysłać mail kliknij: poczta@olszyna.pl


3. Nośniki danych

Przesyłki na informatycznym nośniku danych, kierowane do Urzędu Miejskiego w Olszynie, mogą być wnoszone w Sekretariacie Urzędu, II piętro pokój nr 5.

Przesyłki przekazane na informatycznym nośniku danych dzielimy na:

  • przekazane bezpośrednio na informatycznym nośniku danych,
  • stanowiące załącznik do pisma przekazanego na nośniku papierowym.

WAŻNE: Dokument elektroniczny doręczany na elektronicznym nośniku danych jest przekazywany wraz z tym nośnikiem.

Przyjmujemy następujące typy nośników danych:

  • dysk CD (CD-RW) lub DVD (DVD-RW),
  • pamięć flash,
  • dysk USB.


Akceptowane są następujące struktury fizyczne dokumentów elektronicznych:

  1. do danych zawierających dokumenty tekstowe lub tekstowo-graficzne lub multimedialne - formaty danych, umożliwiające ich przeglądanie i drukowanie przy użyciu popularnych przeglądarek i edytorów: .txt, .rtf, .pdf, .xps, .odt, .ods, .odp, .doc, .xls, .ppt, Open XML (.docx, .xlsx, .pptx),
  2. do danych zawierających informację graficzną - formaty danych: .gif, .jpg (.jpeg), .geotiff, .tif (.tiff), .png, .svg,
  3. do danych zawierających informację dźwiękową lub filmową: .wav, .mp3, .avi, .mpeg, .mp4,
  4. do kompresji (zmniejszenia objętości) dokumentów elektronicznych: .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z,

      5. do określenia struktury i wizualizacji dokumentu elektronicznego:
          a) do definiowania układu informacji: .xml, .xsd, .gml, .rng,
          b) do przetwarzania dokumentów zapisanych w formacie XML: .xls, .xslt,
      6. do elektronicznego podpisywania i szyfrowania dokumentów elektronicznych: XMLsig, .XAdES, PAdES, CAdES, XMLenc.

W przypadku większej liczby załączników (powyżej 1) należy je spakować do nieskompilowanego pliku o rozszerzeniu .zip, .tar, .gz (.gzip), .7Z.

Nośniki danych przekazane do Urzędu powinny być opatrzone: imieniem i nazwiskiem, oraz adresem korespondencyjnym osoby wnoszącej.

Potwierdzenie złożenia:
Potwierdzeniem złożenia przesyłki przekazanej na informatycznym nośniku danych będzie wydruk notatki o przyjętej przesyłce o której mowa wyżej, z naniesioną i wypełnioną pieczęcią wpływu, chyba, że składany dokument jest podpisany podpisem kwalifikowany. Wówczas poświadczenie przedłożenia zostanie przesłane na adres poczty elektronicznej wskazany przez doręczającego albo zapisane na dodatkowym informatycznym nośniku danych dostarczonym przez doręczającego.

Odpowiedzi na pisma złożone na nośniku informatycznym, są wysyłane w postaci wskazanej przez wnoszącego dokument (papierowej lub elektronicznej). 

Liczba odwiedzin : 1135
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2008-06-18 11:27:48
Czas publikacji: 2017-01-23 15:19:58
Data przeniesienia do archiwum: Brak