Ogłoszenie Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze 

 

 

 Olszyna, 07.06.2017 r.

Szkoła Podstawowa nr 3
im. T. Kościuszki w Olszynie
59-830 Olszyna ul. Wolności 17
Tel. 757212196
NIP 6131395539

 

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze

I. Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki w  Olszynie ul. Wolności 17 ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze (główny księgowy). W naborze mogą wziąć udział osoby, które spełniają następujące wymagania obowiązkowe:

1)    posiadają obywatelstwo polskie,

2)    posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystają z pełni praw publicznych,

3)    posiadają co najmniej wykształcenie średnie oraz co najmniej  6-letni staż pracy lub posiadają wykształcenie wyższe zawodowe lub magisterskie i co najmniej 3 letnią praktykę w księgowości,

4)    nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5)    cieszą się nieposzlakowaną opinią,

6)    nie posiadają przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na ww. stanowisku,

7)    wykazują się znajomością następujących zagadnień: np. ustawa o rachunkowości, ustawa o finansach publicznych, ustawa Karta Nauczyciela, księgowość w oświacie,  obsługi programu MS Office, w tym arkusz kalkulacyjny.

 

Wymagania dodatkowe:

Znajomość programu księgowo – płacowego.

 

Na stanowisku objętym naborem pracownik będzie prowadził następujące sprawy:

Czynności związane z obsługą księgowości w szkole.

 

Miejsce pracy znajduje się w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 im. Tadeusza Kościuszki
w Olszynie. na parterze, z możliwością wjazdu osób niepełnosprawnych. Praca na stanowisku objętym naborem będzie wykonywana niepełnym (0,5 etatu) wymiarze czasu pracy. Wykonywanie zadań na stanowisku będzie wymagało pracy z monitorem komputerowym, urządzeniami biurowymi (typu: fax, drukarka, kserokopiarka itp.).

 

II. Oferty osób przystępujących do naboru powinny zawierać:

  1)  uzasadnienie przystąpienia do naboru,

  2)  życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej,

  3)  kserokopię dowodu osobistego, poświadczonego przez kandydata za zgodność z oryginałem,

  4)  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  5)  kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem,

  6)  oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  7)  oświadczenie, że kandydat cieszy się nieposzlakowaną opinią,

  8)  oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska,

  9)  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji złożone zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922),

10) kserokopie dokumentów potwierdzające niepełnosprawność poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem – w przypadku osoby niepełnosprawnej, zamierzającej skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust. 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 902 z późn. zm.).

Oświadczenia kandydata powinny być potwierdzone własnoręcznym podpisem.

III. Oferty należy składać w zaklejonych kopertach z podanymi danymi teleadresowymi oraz dopiskiem: „Nabór na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Olszynie w terminie do dnia 23 czerwca 2017 r. na adres 59-830 Olszyna ul. Wolności 17

Oferty złożone po terminie nie będą uwzględniane.

Informacja o spełnieniu wymagań formalnych wraz z terminem rozmowy kwalifikacyjnej – zgodnie z regulaminem naboru będzie umieszczona na tablicy ogłoszeń oraz opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej. Nabór przeprowadzi Komisja powołana przez Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. T. Kościuszki w Olszynie.

 

                                                                        Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 3
                                                                                      w Olszynie
                                                                                 Barbara Woźniak

 

Załączniki

Ogłoszenie o naborze.doc

Data: 2017-06-08 13:39:05 Rozmiar: 36k Format: .doc Pobierz

Regulamin naboru kandydatów.doc

Data: 2017-06-08 13:39:05 Rozmiar: 49k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 60
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Suchodolska Agnieszka
Czas wytworzenia: 2017-06-08 13:34:55
Czas publikacji: 2017-06-08 13:39:57
Data przeniesienia do archiwum: 2017-06-30