Udzielenie informacji publicznej nieopublikowanej w BIP 

 
 

Udzielenie informacji publicznej

Informacja publiczna udostępniana jest przede wszystkim poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP).

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Olszynie jest udostępniana na wniosek (załącznik), zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, z późn. zm.) – zwaną dalej u.d.i.p.

Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje, zgodnie z art. 13 u.d.i.p., bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek Urząd ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Urząd może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. W takim przypadku Urząd, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, wezwie wnioskodawcę do uiszczenia opłaty.

 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać do Urzędu, wybierając jedno z poniższych sposobów:

  1. na adres: Urząd Miejski w Olszynie
    ul. Wolności 6
    59-830 Olszyna

  2. złożyć w Sekretariacie

  3. przesłać na adres: poczta@olszyna.pl
  4. za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej – ePUAP - Skrytka Urzędu Miejskiego w Olszynie /7g6dx2nl02/skrytka
  5. faxem: +48 (75) 7212050

Odmowa udostępnienia informacji publicznej o udostępnienie informacji przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji Burmistrza Olszyny.

 

Załączniki

Wniosek o udostepnienie informacji publicznej.pdf

Data: 2018-10-31 13:36:52 Rozmiar: 210.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 49
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Obrębski Jarosław
Czas wytworzenia: 2018-10-31 13:36:52
Czas publikacji: 2018-10-31 13:36:52
Data przeniesienia do archiwum: Brak