Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIII/81/2016 w/s budżetu gminy Olszyna na rok 2017.

2017-01-05 13:05:35
Uchwała Nr XIII/80/2016 w/s przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Olszyna.

2017-01-05 13:05:31
Uchwała Nr XIII/79/2016 w/s zmian w budżecie gminy na rok 2016.

2017-01-05 13:05:26
Uchwała Nr XIII/78/2016 w/s złożonej skargi na działania kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olszynie.

2017-01-05 13:05:22
Uchwała Nr XIII/77/2016 w/s zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Gminnego Ośrodka Zdrowia w Olszynie za okres od 01.01. - 15.06.2016 roku.

2017-01-05 13:05:17
Uchwała Nr XIII/76/2016 w/s uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2017 rok.

2017-01-05 13:05:13
Uchwała Nr XII/75/2016 w/s zmiany uchwały Nr XI/62/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Olszyna na lata 2016-2020”.

2016-12-15 11:12:01
Uchwała Nr XII/74/2016 w/s zmiany Uchwały Nr XI/66/2016 Rady Miejskiej w Olszynie z dnia 26 października 2016 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku.

2016-12-15 11:11:57
Uchwała Nr XII/73/2016 w/s Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna.

2016-12-15 11:11:52
Uchwała Nr XII/72/2016 w/s szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku na terenie Gminy Olszyna.

2016-12-15 11:11:47