Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników 

 
 

KARTA USŁUGI

Nazwa sprawy:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Podstawa prawna sprawy:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe art. 122;
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r.
  w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
  15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu;
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu
  w sprawach dotyczących pomocy publicznej;
 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji  przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis;
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Wymagane załączniki:

Załączniki do wniosku  (kopie potwierdzone  za zgodność z oryginałem - potwierdza pracodawca):

 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane  kwalifikacje do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osoby prowadzącej  zakład w imieniu pracodawcy albo osoby  zatrudnionej  u pracodawcy,
 • kopię dokumentu potwierdzającego zatrudnienie  osoby prowadzącej szkolenie  w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy;
 • kopię umowy o pracę zawartą z młodocianym pracownikiem  w celu przygotowania  zawodowego,
 • kopie dokumentów  potwierdzających  krótszy okres  szkolenia  w przypadku zmiany umowy,
 • Kopię dyplomu lub świadectwa, albo zaświadczenie (oryginał) potwierdzające, że młodociany ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin, zgodnie  z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania;
 • Kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika;
 • kopie dokumentów  potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek,
 • wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - zgodnie z rozporządzeniem RM z dnia 24.10.2014 r. poz.1543,
 • kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie pracodawca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc  oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, lub oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym  okresie, lub oświadczenia  o nieotrzymaniu takiej pomocy,
 • Oświadczenie o poniesionych kosztach.

Uwagi:

 1. O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie gminy Olszyna, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Burmistrza Olszyny, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem – również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.
 2. Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie kosztów kształcenia tylko jednego młodocianego.

Wzory druków:

Załącznik nr 1

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,

Załącznik nr 2

formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - załącznik do rozporządzenia RM z dnia 29.03.2010 r. Dz. U. Nr 53 poz. 311,

Załącznik nr 3

wzór oświadczenia o wielkości pomocy de minimis /oświadczenia  o nie otrzymaniu takiej pomocy.

Załącznik nr 4

Oświadczenie o poniesionych kosztach.
Załącznik nr 5

Zawiadomienie o zawarciu umowy.

Kwoty dofinansowania

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika  zależy od okresu kształcenia wynikającego z umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego i wynosi:

Okres/tryb nauki

Wysokość dofinansowania

Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy

8081 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy

254 zł
(za każdy pełny miesiąc kształcenia)

 

Waloryzacja

Z dniem 1 stycznia 2013 r. zmieniły się zasady waloryzacji dofinansowania – kwoty dofinansowania będą podlegały waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105 %.

Forma przyznania dofinansowania:

Decyzja administracyjna

Tryb odwoławczy sprawy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze (14 dni od dnia  otrzymania decyzji)

Termin składania dokumentów:

3 miesiące od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy

Termin realizacji sprawy:

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miejski w Olszynie ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna

Numer pokoju:

4

Numer telefonu:

(75) 7212050 wew. 36
 

Załączniki

Zał. nr 1 - Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników.doc

Data: 2018-08-08 10:50:09 Rozmiar: 60.5k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 2 - Formularz_informacji_de_minimis_listopad2017.pdf

Data: 2018-08-08 10:50:09 Rozmiar: 146.27k Format: .pdf Pobierz

Zał. nr 3 - Oświadczenie_o_otrzymaniu_de_minimis_listopad2017.rtf

Data: 2018-08-08 10:50:09 Rozmiar: 100.71k Format: .rtf Pobierz

Zał. nr 4 - Oświadczenie_poniesione_koszty_listopad2017.doc

Data: 2018-08-08 10:50:09 Rozmiar: 44k Format: .doc Pobierz

Zał. nr 5 - Załącznik -zawiadomienie.doc

Data: 2018-08-08 10:50:09 Rozmiar: 46.5k Format: .doc Pobierz

Liczba odwiedzin : 373
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Agnieszka Suchodolska
Czas wytworzenia: 2013-08-13 10:27:39
Czas publikacji: 2018-08-08 10:50:09
Data przeniesienia do archiwum: Brak