Kogo dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych. 

 
Kogo dotyczy obowiązek składania oświadczeń majątkowych. 


Jawność oświadczeń majątkowych i zasady ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej

Informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych są jawne, z wyjątkiem danych o adresie zamieszkania osoby składającej oświadczenie oraz miejscu położenia nieruchomości (tzw. część B). Pozostałe, stanowiące treść oświadczenia, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej. (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm., ustaway z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym)

Szczegółowe zasady udostępnienia oświadczeń przed ich publikacją w BIP reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198)

W związku z tym wojewoda i przewodniczący rady przekazują kierownikowi urzędu kopie oświadczeń majątkowych, które im złożono w celu ich publikacji w BIP. Za publikację oświadczeń odpowiedzialny jest Burmistrz. Inne osoby jedynie za ich terminowe dostarczenie.

Ustawy nie przewidują terminu publikacji w BIP oświadczeń majątkowych. Powinno to nastąpić niezwłocznie, najlepiej w pierwszym dniu pracy, następującym po 30 kwietnia.

Oświadczenia i informacje są jawne od momentu ich złożenia (oprócz części B) niezależnie od woli osób składających.

Do corocznego składania oświadczeń zobowiązani są:

§         Radni Rady Miejskiej,

§         Burmistrz Olszyny,

§         Skarbnik Gminy,

§         Sekretarz Gminy,

§         Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych,

§         Osoby zarządzające oraz członkowie organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi,

§         Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Burmistrza.


 

Liczba odwiedzin : 1131
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-27 12:11:19
Czas publikacji: 2006-06-27 12:11:19
Data przeniesienia do archiwum: Brak