Gospodarka odpadami 

 

Kontakt:odpadyolszyna

Urząd Miejski w Olszynie,
ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna
Tel: 75 72 12 050 wew. 39

Stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie
Budynek B
adres e-mail: k.zolubak@olszyna.pl

Godziny otwarcia:
Poniedziałek: 7:00 – 16:00
Wtorek: 7:00 - 15:00
Środa: 7:00 - 15:00
Czwartek: 7:00 - 15:00
Piątek: 7:00 – 14:00

 

   Zgodnie z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach każdy właściciel nieruchomości  złożył  deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych, na podstawie której do 1 lipca 2013 r. wnosił do gminy stosowną opłatę. Ponadto, w przypadku zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, właściciel nieruchomości  zobowiązany jest złożyć do Urzędu Miejskiego w Olszynie deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni.

 

   Co to jest deklaracja, gdzie można ją pobrać i kto powinien ją złożyć?

Jest do dokument o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do złożenia deklaracji obowiązany jest każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. Właścicielami nieruchomości, w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, są także współwłaściciele, użytkownicy wieczyści oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Formularze deklaracji można pobrać w Urzędzie Miejskim w Olszynie  lub ze strony internetowej bip.olszyna.nv.pl w zakładce gospodarka odpadami.

 

   Czy tych którzy wyjeżdżają na studia, do pracy za granicą, również należy uwzględnić w deklaracji?

Właściciel nieruchomości w deklaracji musi ująć wszystkie osoby faktycznie zamieszkujące daną nieruchomość. Przykład: w przypadku rodziny, która liczy 4 osoby, w tym jedna jest studentem uczącym się w systemie dziennym i na co dzień zamieszkuje poza gminą, druga pracuje za granicą i jest stale nieobecna, przyjeżdża na weekendy, w deklaracji uwzględnia się 2 osoby, czyli liczbę osób faktycznie zamieszkujących nieruchomość, a nie liczbę osób zameldowanych. Trzeba też pamiętać, że informacje podane w deklaracji będą weryfikowane. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoba składająca deklarację będzie proszona o wyjaśnienia i ewentualne korekty. Co oznacza to w konkretnie podanym przykładzie? Na etapie sprawdzania deklaracji osoba studiująca może zostać poproszona o przedłożenie dokumentu potwierdzającego, że uiszcza ona opłatę za śmieci w innej miejscowości. Deklarację trzeba będzie uzupełniać za każdym razem, gdy zmniejszy się lub zwiększy liczba osób mieszkających w lokalu.

 

   Co w przypadku domów, w których mieszkają dwie rodziny, które osobno się utrzymują i tworzą odrębne gospodarstwa domowe, kto powinien złożyć deklaracje?

W takim przypadku dopuszczalne są dwa rozwiązania:

  1. Właściciel nieruchomości składa deklarację, w której uwzględnia wszystkie osoby zamieszkujące daną nieruchomość oraz sposób segregacji.
  2. Każde gospodarstwo domowe składa oddzielną deklarację, w której uwzględnia tylko osoby wchodzące w skład jego gospodarstwa domowego oraz sposób segregacji

 

   Jaka jest częstotliwość odbierania odpadów?

odpady zasady

 

1. Teren wiejski:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne:

- odpady zmieszane - raz na 2 tygodnie,

- papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło - raz na miesiąc,

- bioodpady - raz na 2 tygodnie.

  •  budynki wielolokalowe:

- odpady zmieszane – raz na 2 tygodnie,

- papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło - raz na miesiąc,

- bioodpady - raz na 2 tygodnie.

2. Teren miejski:

  • budynki mieszkalne jednorodzinne:

- odpady zmieszane - raz na 2 tygodnie,

- papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło - raz na miesiąc,

- bioodpady - raz na 2 tygodnie .

  • budynki wielolokalowe:

- odpady zmieszane – raz na 1 tydzień,

- papier, opakowania wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, szkło - raz na miesiąc,

- bioodpady - raz na 1 tydzień.

 

   Kiedy, gdzie i komu mam zapłacić?opłaty

Wyliczona zgodnie ze złożoną deklaracją opłata za  gospodarowanie odpadami komunalnymi winna być wpłacana do 15 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Stawki opłaty

13,00 zł miesięcznie za osobę - w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny a odpady zielone gromadzone i zagospodarowywane są poprzez kompostowanie we własnym kompostowniku,

15,00 zł  miesięcznie za osobę - w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny,

21,00 zł miesięcznie za osobę - w przypadku gdy odpady komunalne zbierane są w sposób nieselektywny.

Należność można płacić gotówką w kasie Urzędu Miejskiego w Olszynie w dniach roboczych w godzinach od 8.00 do 13.30   lub przelewem na konto bankowe gminy Olszyna Łużycki Bank Spółdzielczy /Oddział w Olszynie nr konta:  31 8392 0004 1300 0374 2000 0080  W tytule opłaty należy wpisać IDENTYFIKATOR przypisany każdemu płatnikowi.

 

   Co z odpadami pochodzącymi z nieruchomości niezamieszkałych?

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych przy wykonywaniu obowiązku zbierania i pozbywania się odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości są zobowiązani do zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne, a także do przechowywania i okazywania osobom upoważnionym do kontroli aktualnej umowy zawartej z podmiotem odbierającym odpady komunalne oraz dowodów zapłaty za tę usługę (roz. 4 § 12. Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Olszyna).

Powyższe obowiązki określa także art. 6. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. u. z 2016 r., poz.250 z późn. zm.).

Podsumowując, użytkownicy nieruchomości i części nieruchomości, na których prowadzona jest działalność w wyniku której powstają odpady komunalne oraz odpady wynikające z prowadzonej działalności są obowiązani do zawarcia umowy na odbiór odpadów komunalnych z podmiotem odbierającym odpady komunalne.

Dotyczy to sklepów, lokali gastronomicznych, banków, poczty, rzemiosła, wszystkich innych jednostek usługowych, organizacyjnych, itp. gdzie wytwarzane są odpady komunalne.

 

Liczba odwiedzin : 1235
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Żołubak
Czas wytworzenia: 2016-11-24 10:54:18
Czas publikacji: 2016-11-24 14:11:28
Data przeniesienia do archiwum: Brak