Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
ZP.271.8.2018 Informacja o unieważnieniu przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn.: „ADAPTACJA BUDYNKU BIUROWEGO OLSZYŃSKICH FABRYK MEBLI W CELU NADANIA MU NOWYCH FUNKCJI SPOŁECZNYCH, ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH” realizowanego z finansowym wsparciem z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 dla osi priorytetowej nr 6 „Infrastruktura spójności społecznej”, działanie 6.3. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów”, poddziałanie 6.3.1. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów- konkursy horyzontalne- nabór OSI (RPDS.06.03.01-IZ.00-02-169/16).

2018-07-24 14:29:51
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym - nr sprawy ZP.271.5.2017 - na zadanie pod nazwą: „NOWA ŚWIDNICA droga dojazdowa do gruntów rolnych”.

2017-06-05 11:36:02
Informacja o unieważnieniu przetargu ograniczonego - nr sprawy ZP.271.4.2017 - na zadanie pod nazwą: „Budowa mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Olszyna”

2017-06-01 14:19:54
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty ZP.271.2017

2017-01-27 12:24:19
Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - ZP.271.1.2016

2016-01-22 15:00:19