Sołectwa i Sołtysi Gminy Olszyna 

 
 

__________________________________________________

Download/get/id,13200.htmlJednostki pomocnicze gminy
 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 ze zm.) gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy. Sołectwa są jednostkami pomocniczymi Gminy. Nadzór nad działalnością jednostek pomocniczych Gminy sprawują organy gminy. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie a organem wykonawczym jest sołtys którego działalność wspomaga rada sołecka. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Download/get/id,14400.html

Lp./ Sołectwo

Imię i nazwisko

Adres

nr telefon

1. Sołectwo Kałużna Anna Kowalska Kałużna 44 kom. 785 660 505
2. Sołectwo Grodnica Barbara Kosakowska Grodnica 16 75 723 21 20
3. Sołectwo Zapusta Jolanta Kozłowska Zapusta 6 75 724 05 05
4. Sołectwo Karłowice Norbert Schindzielors Karłowice 8 kom. 661 515 557
5. Sołectwo Bożkowice Anna Dyda-Bruchal Bożkowice 1 399 265 122
6. Sołectwo Nowa Świdnica Józef Taut Nowa Świdnica 39 75 722 15 65
7. Sołectwo Krzewie Małe Gabriela Murias Krzewie Małe 32 kom. 791 792 382
8. Sołectwo Biedrzychowice Mariola Kondracka   Biedrzychowice 78 kom. 514 544 198
9. Sołectwo Olszyna Dolna Irena Zawadzka-Tołwińska Olszyna Dolna 51 75 723 19 29

*******************************

*************************

***********************

*******************

 

Liczba odwiedzin : 2388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-06-19 15:17:01
Czas publikacji: 2016-11-10 10:39:44
Data przeniesienia do archiwum: Brak