Zarządzenia Burmistrza Olszyny - 2005 

 

Zarządzenia Burmistrza Olszyny - 2005

 

Lp.

Nr zarządzenia

W sprawie

Z dnia

Uwagi

Link

1.

01/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I kwartał 2005 r.

04-01-2005

 

Pobierz

2.

02/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Usługi kominiarskie w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej..."

14-01-2005

 

Pobierz

3.

03/2005

przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy Olszyna na rok 2005

19-01-2005

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Pobierz

4.

04/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Świadczenie usług związanych z wyceną nieruchomości..."

21-01-2005

 

Pobierz

5.

05/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Świadczenie usług geodezyjnych i kartograficznych..."

21-01-2005

 

Pobierz

6.

06/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Świadczenie usług ogólnobudowlanych związanych z wykonaniem bieżących remontów…"

21-01-2005

 

Pobierz

7.

07/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

31-01-2005

 

Pobierz

8.

08/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Świadczenie usług w zakresie robót instalacyjnych wodno-kanalizacyjnych związanych z wykonywaniem bieżących remontów..."

31-01-2005

 

Pobierz

9.

09/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

31-01-2005

 

Pobierz

10.

09/A/2005

powołania Zespołu Zadaniowego do spraw wdrażania Programu "Przejrzysta Polska"

03-03-2005

 

Pobierz

11.

10/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

10-03-2005

 

Pobierz

12.

11/2005

powołania Komisji Konkursowej

11-03-2005

 

Pobierz

13.

12/2005

przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2004

14-03-2005

Załączniki 1, 2 i 5

Załącznik 3 i 4

Pobierz

14.

13/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

14-03-2005

 

Pobierz

15.

14/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

31-03-2005

 

Pobierz

16.

15/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na II kwartał 2005 r.

31-03-2005

 

Pobierz

17.

16/2005

powołania obwodowej komisji wyborczej w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Olszynie

01-04-2005

 

Pobierz

18.

17/2005

ustanowienia dnia wolnego od pracy

06-04-2005

 

Pobierz

19.

19/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa oleju napędowego do samochodów służbowych…"

06-04-2005

 

Pobierz

20.

20/2005

użyczenia dla Gminy Olszyna stacji telefonicznych, stanowiących własność prywatną sołtysów

14-04-2005

 

Pobierz

21.

21/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

15-04-2005

 

Pobierz

22.

23/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

11-05-2005

 

Pobierz

23.

24/2005

wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 23/2005 Burmistrza Olszyny z dnia 11.05.2005 w sprawie zmian w budżecie  gminy na rok 2005

18-05-2005

 

Pobierz

24.

25/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

24-05-2005

 

Pobierz

25.

26/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

24-05-2005

 

Pobierz

26.

27/2005

powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Olszynie

22-06-2005

 

Pobierz

27.

28/2005

powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie

22-06-2005

 

Pobierz

28.

29/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

23-06-2005

Załącznik do zarządzenia

Pobierz

29.

30/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: Remont drogi dojazdowej do gruntów rolnych  obręb Grodnica…"

23-06-2005

 

Pobierz

30.

31/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

30-06-2005

 

Pobierz

31.

32/2005

wprowadzenia obowiązku stosowania Katalogu Usług świadczonych w Urzędzie Miejskim w Olszynie i procedury jego aktualizacji

30-06-2005

 

Pobierz

32.

33/2005

wprowadzenia procedury aktualizacji informacji w systemie oznakowania wewnętrznego Urzędu Miejskiego w Olszynie

30-06-2005

 

Pobierz

33.

34/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Modernizacja i rozbudowa Gminnego Gimnazjum Publicznego..."

30-06-2005

 

Pobierz

34.

35/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Kredyt złotowy w kwocie 650.000 zł…"

30-06-2005

 

Pobierz

35.

36/2005

likwidacji rachunku środka specjalnego

30-06-2005

 

Pobierz

36.

36/A/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na III kwartał 2005 r.

01-07-2005

 

Pobierz

37.

36/B/2005

opracowania, aktualizacji i kolportażu Informatora Budżetowego - "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

01-07-2005

 

Pobierz

38.

37/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla Pani Doroty Kania ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

17-08-2005

 

Pobierz

39.

38/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

04-08-2005

 

Pobierz

40.

39/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

08-08-2005

 

Pobierz

41.

40/2005

przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Miejskim i Gminie Olszyna w zakresie ewidencji środków bezzwrotnej pomocy zagranicznej pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych funduszy pomocowych

08-08-2005

 

Pobierz

42.

41/2005

rozpatrzenia "Informacji z wykonania budżetu Gminy Olszyna za I półrocze 2005 r."

25-08-2005

 

Pobierz

43.

42/2005

powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

01-09-2005

 

Pobierz

44.

43/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

01-09-2005

 

Pobierz

45.

44/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

01-09-2005

 

Pobierz

46.

45/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

07-09-2005

 

Pobierz

47.

46/2005

zmiany Zarządzenia Nr 60/2004 Wójta Gminy Olszyna z dnia 27.12.2004 oraz wydzierżawienia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

09-09-2005

 

Pobierz

48.

47/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

19-09-2005

 

Pobierz

49.

48/2005

powołania składów osobowych obwodowych komisji wyborczych

16-09-2005

 

Pobierz

50.

49/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

23-09-2005

 

Pobierz

51.

50/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

30-09-2005

 

Pobierz

52.

51/2005

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na IV kwartał 2005 r.

30-09-2005

 

Pobierz

53.

52/2005

zmiany Zarządzenia Nr 4/2002 Wójta Gminy Olszyna z dnia 31 maja 2002 r.

30-09-2005

 

Pobierz

54.

53/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

03-10-2005

 

Pobierz

55.

54/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

07-10-2005

 

Pobierz

56.

55/2005

powołania zespołu opiniującego wnioski o przyznanie nagrody Burmistrza Olszyny z okazji Dnia Edukacji Narodowej

10-10-2005

 

Pobierz

57.

56/2005

zbycia nieruchomości komunalnych stanowiących własność Gminy Olszyna

10-10-2005

 

Pobierz

58.

57/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

21-10-2005

 

Pobierz

59.

58/2005

naboru kandydatów na stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

26-10-2005

 

Pobierz

60.

59/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Zimowe utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2005/2006"

26-10-2005

 

Pobierz

61.

60/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

31-10-2005

 

Pobierz

62.

61/2005

przyjęcia projektu budżetu Gminy Olszyna na rok 2006

15-12-2005

 

Pobierz

63.

62/2005

usuwania nadmiaru śniegu oraz zwalczania śliskości na terenie Gminy Olszyna

15-11-2005

 

Pobierz

64.

63/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

28-11-2005

 

Pobierz

65.

64/2005

przeprowadzenie spisu z natury składników majątkowych gminy

30-11-2005

 

Pobierz

66.

65/2005

inwentaryzacji aktywów i pasywów w drodze porównania stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych z dokumentami

30-11-2005

 

Pobierz

67.

66/2005

powołania komisji do przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Olszynie

30-11-2005

 

Pobierz

68.

67/2005

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Olszyna"

30-11-2005

 

Pobierz

69.

68/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

30-11-2005

 

Pobierz

70.

69/2005

nieodpłatnego przejęcia od Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe - Nadleśnictwo Świeradów na mienie komunalne Gminy Olszyna, nieruchomości zabudowanej budynkiem nr 50 przy ulicy Chopina w Olszynie

01-12-2005

 

Pobierz

71.

70/2005

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

08-12-2005

 

Pobierz

72.

71/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

15-12-2005

 

Pobierz

73.

72/2005

odpłatnego nabycia na mienie komunalne Gminy Olszyna nieruchomości stanowiącej współwłasność Janiny Kachniarz i Zbigniewa Kachniarz

15-12-2005

 

Pobierz

74.

73/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

30-12-2005

 

Pobierz

75.

74/2005

uchwalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Olszynie

30-12-2005

 

Pobierz

76.

75/2005

opracowania, aktualizacji i kolportażu Informatora Budżetowego - "Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy"

30-12-2005

 

Pobierz

77.

76/2005

zmian w budżecie Gminy na rok 2005

30-12-2005

 

Pobierz

 

Załączniki

51.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 111.11k Format: .pdf Pobierz

zb-9-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 235.63k Format: .pdf Pobierz

zb-7-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 217.74k Format: .pdf Pobierz

zb-8-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 116.2k Format: .pdf Pobierz

zb-5-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 94.86k Format: .pdf Pobierz

zb-4-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 96.15k Format: .pdf Pobierz

zb-2-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 173.69k Format: .pdf Pobierz

zal2_zb-3-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 1.91M Format: .pdf Pobierz

zal3,4,5,6_zb-3-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 318.36k Format: .pdf Pobierz

zb-9a-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 106.46k Format: .pdf Pobierz

zb-17-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 81.1k Format: .pdf Pobierz

zb-14-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 171.12k Format: .pdf Pobierz

zb-15-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 58.24k Format: .pdf Pobierz

zb-16-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 88.05k Format: .pdf Pobierz

zb_13-2005.PDF

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 97.92k Format: .PDF Pobierz

zal_nr_3_i_4_do_zarzadzenia_nr_12-2005.htm

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 19.38k Format: .htm Pobierz

zb-10-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 215.01k Format: .pdf Pobierz

zb_11-2005.PDF

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 84.09k Format: .PDF Pobierz

zb-6-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 111.41k Format: .pdf Pobierz

zb-19-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 98.95k Format: .pdf Pobierz

zal_nr_1,2_i_5_do_zarzadzenia_nr_12-2005.htm

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 64.77k Format: .htm Pobierz

zb-23-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 244.5k Format: .pdf Pobierz

zb-26-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 210.14k Format: .pdf Pobierz

zb-27-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 205.84k Format: .pdf Pobierz

zb-28-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 205.3k Format: .pdf Pobierz

zb-25-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 146.96k Format: .pdf Pobierz

zb-24-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 83.29k Format: .pdf Pobierz

zb-20-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 67.46k Format: .pdf Pobierz

zb-21-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 98.66k Format: .pdf Pobierz

zb-29-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 192.44k Format: .pdf Pobierz

zb-32-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 970.67k Format: .pdf Pobierz

zal_zb-29-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 163.42k Format: .pdf Pobierz

35.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 202.82k Format: .pdf Pobierz

zb_36-2005.PDF

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 71.86k Format: .PDF Pobierz

zb_36a-2005.PDF

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 52.01k Format: .PDF Pobierz

34.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 177.64k Format: .pdf Pobierz

zb_33-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 590.84k Format: .pdf Pobierz

zb_30-2005.PDF

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 92.07k Format: .PDF Pobierz

31.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 450.63k Format: .pdf Pobierz

zarzadzenie_nr_12-2005.htm

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 134.47k Format: .htm Pobierz

zb-36b-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 309.87k Format: .pdf Pobierz

50.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 498.77k Format: .pdf Pobierz

40.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 131.35k Format: .pdf Pobierz

43.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 168.81k Format: .pdf Pobierz

44.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 676.53k Format: .pdf Pobierz

45.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 217.87k Format: .pdf Pobierz

42.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 280.2k Format: .pdf Pobierz

41.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 121.5k Format: .pdf Pobierz

38.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 180.88k Format: .pdf Pobierz

39.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 399.69k Format: .pdf Pobierz

46.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 163.28k Format: .pdf Pobierz

gok_konkurs.htm

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 30.88k Format: .htm Pobierz

47.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 624.6k Format: .pdf Pobierz

54.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 341.62k Format: .pdf Pobierz

55.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 167.16k Format: .pdf Pobierz

56.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 162.59k Format: .pdf Pobierz

53.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 219.33k Format: .pdf Pobierz

52.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 1.62M Format: .pdf Pobierz

48.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 259.93k Format: .pdf Pobierz

49.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 369.53k Format: .pdf Pobierz

57.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 712.86k Format: .pdf Pobierz

72.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 139.57k Format: .pdf Pobierz

37.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 166.68k Format: .pdf Pobierz

61.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 113.32k Format: .pdf Pobierz

64.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 197.23k Format: .pdf Pobierz

65.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 144.12k Format: .pdf Pobierz

66.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 139.49k Format: .pdf Pobierz

63.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 930.11k Format: .pdf Pobierz

62.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 379.11k Format: .pdf Pobierz

59.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 172.15k Format: .pdf Pobierz

60.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 567.85k Format: .pdf Pobierz

zb_67-2005.PDF

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 90k Format: .PDF Pobierz

71.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 646.73k Format: .pdf Pobierz

68.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 226.56k Format: .pdf Pobierz

75.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 198.89k Format: .pdf Pobierz

76.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 202.53k Format: .pdf Pobierz

zb-3-2005_zal1.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 1.01M Format: .pdf Pobierz

74.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 1.8M Format: .pdf Pobierz

73.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 908.86k Format: .pdf Pobierz

69.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 153.09k Format: .pdf Pobierz

70.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 147.99k Format: .pdf Pobierz

zb-1-2005.pdf

Data: 2017-05-25 12:09:17 Rozmiar: 112.67k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 413
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Zelent
Czas wytworzenia: 2006-06-27 10:37:32
Czas publikacji: 2017-05-25 12:09:17
Data przeniesienia do archiwum: Brak