Zarządzenia Burmistrza Olszyny - 2006 

 

Zarządzenia Burmistrza Olszyny - 2006

 

Lp.

Nr zarządzenia

W sprawie

Z dnia

Uwagi

Link

1.

01/2006

ustalenia harmonogramu realizacji dochodów i wydatków budżetowych na I kwartał 2006 r.

04-01-2006

 

Pobierz

2.

02/2006

przyjęcia układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy Olszyna na rok 2006

17-01-2006

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3, 4, 5 i 6

Pobierz

3.

03/2006

podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Olszyna w 2006 roku

06-02-2006

 

Pobierz

4.

04/2006

nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości na mienie komunalne Gminy Olszyna

06-02-2006

 

Pobierz

5.

05/2006

nieodpłatnego nabycia od Skarbu Państwa - Agencji Nieruchomości Rolnych nieruchomości na mienie komunalne Gminy Olszyna

06-02-2006

 

Pobierz

6.

06/2006

powołania Komisji Konkursowej

10-02-2006

 

Pobierz

7.

07/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Kredyt złotowy w kwocie 305.000 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Olszynie nr X/78/2005…"

10-02-2006

 

Pobierz

8.

08/2006

zbycia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Olszyna

24-02-2006

 

Pobierz

9.

09/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Nadzór inżynierski nad realizacją projektu pn.: Przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Olszyna"

24-02-2006

 

Pobierz

10.

09/A/2006

powołania Komisji odbioru inwestycji pn.: "Modernizacja i rozbudowa budynku Gminnego Gimnazjum Publicznego w Olszynie - etap I"

24-02-2006

 

Pobierz

11.

10/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

28-02-2006

 

Pobierz

12.

11/2006

wprowadzenia Regulaminu Pracy Komisji Przetargowych powoływanych do przygotowywania i przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne

28-02-2006

 

Pobierz

13.

13/2006

przedstawienia Radzie Miejskiej w Olszynie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olszyna za rok 2005

17-03-2006

Sprawozdanie z wykonania budżetu

Załącznik nr 1 i 2 do sprawozdania

Załącznik nr 3 do sprawozdania

Załącznik nr 4 do sprawozdania

Załącznik nr 5 do sprawozdania

Pobierz

14.

14/2006

zbycia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Olszyna

20-03-2006

 

Pobierz

15.

15/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

31-03-2006

 

Pobierz

16.

16/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 248.000 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Olszynie nr X/77/2005..."

31-03-2006

 

Pobierz

17.

17/2006

naboru kandydatów na stanowisko ds. obiegu dokumentów

14-04-2006

 

Pobierz

18.

18/2006

powołania komisji do przeprowadzenia naboru na stanowisko ds. obiegu dokumentów w Urzędzie Miejskim w Olszynie

14-04-2006

 

Pobierz

19.

19/2006

powołania komisji do ustalenia stanu faktycznego ksiąg rachunkowych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Olszynie

21-04-2006

 

Pobierz

20.

21/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

15-05-2006

 

Pobierz

21.

22/2006

sprostowania pełnomocnictwa dla Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie

17-05-2006

 

Pobierz

22.

23/2006

zmiany Zarządzenia nr 14/2004 Wójta Gminy Olszyna z dnia 10 maja 2004 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przeprowadzania kontroli finansowej przez pracowników Urzędu Gminy w Olszynie

17-05-2006

 

Pobierz

23.

24/2006

wydzierżawienia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Olszyna

18-05-2006

 

Pobierz

24.

25/2006

ustanowienia dnia 26 maja 2006 r. dniem wolnym od pracy

22-05-2006

 

Pobierz

25.

26/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: "Bezgotówkowa, sukcesywna dostawa paliw płynnych, olejów silnikowych oraz innych produktów ropopochodnych do samochodów służbowych będących własnością Gminy Olszyna

22-05-2006

 

Pobierz

26.

27/2006

realizacji obowiązków w zakresie przeciwdziałania wprowadzania do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu

22-05-2006

 

Pobierz

27.

28/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

31-05-2006

 

Pobierz

28.

29/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 461.000 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Olszynie nr X/77/2006..."

31-05-2006

 

Pobierz

29.

30/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu złotowego w kwocie 77.000 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Olszynie nr III/19/2006..."

31-05-2006

 

Pobierz

30.

31/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

30-06-2006

 

Pobierz

31.

32/2006

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

24-07-2006

 

Pobierz

32.

33/2006

zaciągnięcia kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym do wysokości 500.000 zł

24-07-2006

 

Pobierz

33.

34/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

31-07-2006

 

Pobierz

34.

35/2006

ogłoszenia Alarmu Przeciwpowodziowego

07-08-2006

 

Pobierz

35.

36/2006

odwołania Alarmu Przeciwpowodziowego

09-08-2006

 

Pobierz

36.

36/A/2006

powołania komisji do spraw szacowania strat wyrządzonych przez powódź w dniach 07-08 sierpnia 2006 r.

08-08-2006

 

Pobierz

37.

37/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Budowa odcinka sieci wodociągowej fi 225 mm o długości 670 mb…"

16-08-2006

 

Pobierz

38.

38/2006

przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Olszyna za pierwsze półrocze 2006 r.

29-08-2006

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Pobierz

39.

39/2006

zbycia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Olszyna

16-08-2006

 

Pobierz

40.

40/2006

zbycia nieruchomości komunalnej stanowiącej własność Gminy Olszyna

30-08-2006

 

Pobierz

41.

41/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

31-08-2006

 

Pobierz

42.

42/2006

wyznaczenia nauczyciela Szkoły Podstawowej im. J. Korczaka w Biedrzychowicach do zastępowania nieobecnego dyrektora szkoły

04-09-2006

 

Pobierz

43.

43/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Przebudowa mostu oraz drogi gminnej w Olszynie przy ul. Chopina 48"

18-09-2006

 

Pobierz

44.

44/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Modernizacja przepompowni ścieków PS-2 przy ul. Żymierskiego i PS-3 przy ul. Wolności..."

18-09-2006

 

Pobierz

45.

45/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Remont dróg gminnych o nawierzchniach innych niż bitumiczna..."

18-09-2006

 

Pobierz

46.

46/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

29-09-2006

 

Pobierz

47.

48/2006

zmiany Zarządzenia nr 3/2006 w sprawie podziału środków na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w Gminie Olszyna

10-10-2006

 

Pobierz

48.

49/2006

ustalenia wysokości ekwiwalentu za okulary korygujące wzrok pracownikom zatrudnionym na stanowiskach pracy wyposażonych w monitory ekranowe

10-10-2006

 

Pobierz

49.

50/2006

powołania Komisji odbioru inwestycji pn.: "Kontynuacja modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z przedłużeniem istniejących kolektorów sanitarnych  i sieci wodociągowych w Gminie Olszyna"

18-10-2006

 

Pobierz

50.

51/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

30-10-2006

 

Pobierz

51.

53/2006

powołania Komisji odbioru zadania pn.: "Przebudowa mostu oraz drogi gminnej w Olszynie przy ul. Chopina 48"

09-11-2006

 

Pobierz

52.

54/2006

przyjęcia projektu budżetu gminy Olszyna na rok 2007

15-11-2006

 

Pobierz

53.

55/2006

usuwania nadmiaru śniegu oraz zwalczania śliskości na terenie Gminy Olszyna

15-11-2006

 

Pobierz

54.

56/2006

powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego realizacji zadania pn.: "Utrzymanie dróg w sezonie zimowym 2005/2006 na terenie Gminy Olszyna"

20-11-2006

 

Pobierz

55.

57/2006

powierzenia funkcji "pełniący obowiązki dyrektora Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Biedrzychowicach"

30-11-2006

 

Pobierz

56.

58/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

30-11-2006

 

Pobierz

57.

59/2006

przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych gminy

21-12-2006

 

Pobierz

58.

60/2006

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

06-12-2006

 

Pobierz

59.

61/2006

powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego

06-12-2006

 

Pobierz

60.

62/2006

powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji części zadania inwestycyjnego pn.: "Remont dróg gminnych o nawierzchniach innych niż bitumiczna…"

06-12-2006

 

Pobierz

61.

63/2006

powołania Komisji odbioru zadania pn.: "Wymiana pokrycia dachowego, obróbek blacharskich oraz przemurowanie kominów w budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Olszynie"

13-12-2006

 

Pobierz

62.

64/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

18-12-2006

 

Pobierz

63.

65/2006

powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przepompowni ścieków PS-2 przy ul. Żymierskiego"

18-12-2006

 

Pobierz

64.

66/2006

powołania Komisji do dokonania odbioru końcowego robót związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja przepompowni ścieków PS-3 przy ul. Wolności"

18-12-2006

 

Pobierz

65.

67/2006

zmian w budżecie gminy na rok 2006

30-12-2006

 

Pobierz

 

Załączniki

39-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 131.78k Format: .pdf Pobierz

1-2006_Zal._Nr_3,4,5,6.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 97.7k Format: .PDF Pobierz

2-2006_Zal._Nr_2.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 2.01M Format: .PDF Pobierz

2-2006_Zal._Nr_3,4,5,6.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 818.66k Format: .PDF Pobierz

3-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 709.06k Format: .PDF Pobierz

2-2006_Zal._Nr_1.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 983.71k Format: .PDF Pobierz

2-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 146.19k Format: .PDF Pobierz

1-2006_Zal._1.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 540.38k Format: .PDF Pobierz

1-2006_Zal._2.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 1.1M Format: .PDF Pobierz

4-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 121.34k Format: .PDF Pobierz

16-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 194.62k Format: .PDF Pobierz

5-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 127.67k Format: .PDF Pobierz

11-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 1.52M Format: .PDF Pobierz

13-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 133.95k Format: .PDF Pobierz

14-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 250.26k Format: .PDF Pobierz

10-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 202.15k Format: .PDF Pobierz

9a-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 185.98k Format: .PDF Pobierz

6-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 159.51k Format: .PDF Pobierz

7-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 200.13k Format: .PDF Pobierz

15-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 580.96k Format: .PDF Pobierz

Sprawozadanie_z_wyk.budzetu_za_2005_r.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 376k Format: .doc Pobierz

9-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 176.86k Format: .PDF Pobierz

19-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 160.8k Format: .PDF Pobierz

23-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 196.66k Format: .PDF Pobierz

24-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 117.01k Format: .PDF Pobierz

25-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 138.06k Format: .PDF Pobierz

22-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 119.67k Format: .PDF Pobierz

21-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 399.09k Format: .PDF Pobierz

17-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 136k Format: .PDF Pobierz

18-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 131.37k Format: .PDF Pobierz

26-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 178.78k Format: .PDF Pobierz

30-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 205.79k Format: .PDF Pobierz

27-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 901.84k Format: .PDF Pobierz

Zalacznik_Nr_4.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 47k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_Nr_5.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 48k Format: .doc Pobierz

Zarzadzenie_Nr.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 29.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_Nr_3.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 48.5k Format: .doc Pobierz

Zalacznik_Nr_1_i_2.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 147.5k Format: .doc Pobierz

28-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 398.63k Format: .PDF Pobierz

29-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 212.27k Format: .PDF Pobierz

8-2006_.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 292.89k Format: .PDF Pobierz

wstep_do_informacji_zal_nr_1.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 209k Format: .doc Pobierz

37-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 173.65k Format: .pdf Pobierz

zal_6_inwestycje.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 43.5k Format: .doc Pobierz

32-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 165.35k Format: .pdf Pobierz

33-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 129.38k Format: .pdf Pobierz

zal_8_GOZ.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 61k Format: .doc Pobierz

zal_7_instytucje_kultury.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 53.5k Format: .doc Pobierz

zal._nr_3_tabela_wydatkii.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 155.5k Format: .doc Pobierz

zal._nr_4_zad.zalecone.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 67k Format: .doc Pobierz

zal__5____Przychody_i_rozchody.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 38.5k Format: .doc Pobierz

34-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 693.93k Format: .pdf Pobierz

45-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 153.19k Format: .pdf Pobierz

35-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 232.12k Format: .pdf Pobierz

42-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 113.14k Format: .pdf Pobierz

43-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 164.21k Format: .pdf Pobierz

44-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 151.85k Format: .pdf Pobierz

41-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 238.36k Format: .pdf Pobierz

40-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 243.35k Format: .pdf Pobierz

36a-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 197.43k Format: .pdf Pobierz

36-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 100.8k Format: .pdf Pobierz

31-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 511.05k Format: .pdf Pobierz

46-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 960.46k Format: .pdf Pobierz

zal._nr_2_tabela__dochody.doc

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 280k Format: .doc Pobierz

57-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 108.1k Format: .pdf Pobierz

54-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 103.53k Format: .pdf Pobierz

55-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 313.07k Format: .pdf Pobierz

56-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 154.37k Format: .pdf Pobierz

53-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 145k Format: .pdf Pobierz

51-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 480.98k Format: .pdf Pobierz

48-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 307.57k Format: .pdf Pobierz

49-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 176.04k Format: .pdf Pobierz

50-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 198.63k Format: .pdf Pobierz

58-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 1.39M Format: .pdf Pobierz

62-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 174.46k Format: .pdf Pobierz

65-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 164.23k Format: .pdf Pobierz

66-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 164.96k Format: .pdf Pobierz

Zarzadzenie_Nr_67-2006_z_dnia_30_grudnia_2006_r._ws._zmian_w_budzecie_gminy_na_rok_2006.PDF

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 815.15k Format: .PDF Pobierz

64-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 781.28k Format: .pdf Pobierz

63-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 144.91k Format: .pdf Pobierz

59-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 159.8k Format: .pdf Pobierz

60-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 183.73k Format: .pdf Pobierz

61-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 185.44k Format: .pdf Pobierz

1-2006.pdf

Data: 2017-05-26 09:30:46 Rozmiar: 50.06k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 388
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Marcin Zelent
Czas wytworzenia: 2006-06-28 12:58:10
Czas publikacji: 2017-05-26 09:30:46
Data przeniesienia do archiwum: Brak