Karty usług - Sprawy Obywatelskie - stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych 

 


Download/get/id,13112.html  SO-01  Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 

Urząd Miejski w Olszynie

Karta usługi / procedura zewnętrzna nr SO-01

Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe

 

1. Załatw sprawę elektronicznie

Nie dotyczy.


2. Załączniki

1) Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.

2) Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego wynagrodzenia pracownika w związku z odbytymi ćwiczeniami wojskowymi (dotyczy wyłącznie żołnierzy rezerwy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby).

3) Oświadczenie żołnierza rezerwy utrzymującego się wyłącznie z działalności rolnej.


3. Sprawę załatwia

Urząd Miejski w Olszynie

Sprawy Obywatelskie

ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych

ul. Wolności 6

59-830 Olszyna

pokój nr 2 Budynek A, tel. 75 7212050 wew. 43


4. Dokumenty od wnioskodawcy (klienta)

1) Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.

2) Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza rezerwy ćwiczeń wojskowych wystawione przez dowódcę jednostki wojskowej. Zaświadczenie winno zawierać: stopień wojskowy, imię i nazwisko, imię ojca oraz numer PESEL żołnierza rezerwy, datę rozpoczęcia i zakończenia ćwiczeń wojskowych, sumę dni uznanych za odbyte w ćwiczeniach wojskowych oraz kwotę uposażenia wypłaconego z tytułu odbywania ćwiczeń wojskowych.

3) Zaświadczenie o kwocie dziennego utraconego dochodu albo wynagrodzenia zawierające datę wydania i wystawione na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015.1520 z dnia 01.10.2015) przez:

  • Naczelnika Urzędu Skarbowego – w stosunku do żołnierza rezerwy prowadzącego działalność gospodarczą,
  • Pracodawcę – w stosunku do żołnierza rezerwy będącego pracownikiem lub pozostającym w stosunku służby. Zaświadczenie od pracodawcy winno zawierać informację o tym czy pracownik otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

4) Oświadczenie o utrzymywaniu się wyłącznie z działalności rolnej (dotyczy żołnierza rezerwy utrzymującego się wyłącznie z działalności rolnej).


5. Opłaty

Nie dotyczy.


6. Forma załatwienia

Decyzja administracyjna.


7. Termin załatwienia

Do 7 dni od otrzymania kompletnego wniosku.


8. Dokumenty uzyskiwane w postępowaniu

Decyzja administracyjna.


9. Tryb odwoławczy

Od wydanej decyzji Stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Olszyny w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. Odwołanie nie podlega opłatom.


10. Podstawa prawna

1) Art. 119a ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. 2017.1430 z późn. zm.).

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalenia i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (Dz. U. 2015.1520 z dnia 01.10.2015).


11. Informacje dodatkowe dla klienta

1) Świadczenie pieniężne ustala i wypłaca Burmistrz Olszyny na udokumentowany wniosek uprawnionego żołnierza rezerwy, złożony nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych w kwocie pomniejszonej o uposażenie jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu ćwiczeń wojskowych.

2) Żołnierzowi rezerwy, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające do dwudziestu czterech godzin odbywanych w czasie lub w dniu wolnym od pracy nie przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie.

3) Świadczenie pieniężne nie przysługuje żołnierzowi rezerwy powołanemu na ćwiczenia wojskowe, jeżeli otrzymał od pracodawcy wynagrodzenie za okres odbywania ćwiczeń wojskowych.

4) Kwota dziennego świadczenia pieniężnego nie może być wyższa od 1/30 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.

5) Świadczenie pieniężne wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz rezerwy otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.

 

 

Załączniki

Wniosek_o_ustalenie_i_wyplate_należnego_świadczenia_rekompensujacego..pdf

Data: 2016-01-21 10:01:54 Rozmiar: 214.94k Format: .pdf Pobierz

Zaswiadczenie_o_kwocie_dziennego_utraconego_wynagrodzenia_pracownika_w_zwiazku_z_odbytymi_cwiczeniami_wojskowymi_-dotyczy_wylacznie_zolnierzy_rezerwy_bedacych_pracownikami_lub_pozostajacych_w_stosunku_sluzb..pdf

Data: 2016-01-21 10:01:54 Rozmiar: 130.78k Format: .pdf Pobierz

Oswiadczenie_zolnierza_rezerwy_utrzymujacego_sie_wylacznie_z_dzialalnosci_rolnej..pdf

Data: 2016-01-21 10:01:54 Rozmiar: 85.04k Format: .pdf Pobierz

Karta usługi- SO-01 Ustalanie i wypłacanie świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe.pdf

Data: 2017-11-28 12:39:31 Rozmiar: 179.92k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 1242
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Barbara Trojanek
Czas wytworzenia: 2014-05-27 20:21:28
Czas publikacji: 2017-11-28 12:39:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak