Statut Urzędu Miejskiego w Olszynie 

 
Statut Urzędu Miejskiego w Olszynie 

Uchwała Nr VI/39/2006 ws.: przyjęcia Statutu Urzędu Miejskiego w Olszynie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 2 pkt. 2 i art. 41 ust.1ustawy z dnia 8 marca1990 roku samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz z art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska w Olszynie uchwala Statut Urzędu Miejskiego w Olszynie o następującej treści:

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Jednostka pod nazwą Urząd Miejski w Olszynie, zwana dalej „Urzędem” jest jednostką budżetową Gminy Olszyna rozliczającą się z. budżetem gminy w dziale 750 rozdziale 75023.

2. Siedziba Urzędu mieści się w Olszynie przy ul. Wolności 6.

3. Obszarem działania Urzędu jest Gmina Olszyna.

4. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz Olszyny.

 § 2

 Urząd działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)

2. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.)

3. Ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

4. Innych przepisów prawa.

 

Rozdział II. Zakres działania

 

§ 3

1. Przedmiotem działalności podstawowej Urzędu jest świadczenie pomocy Burmistrzowi Olszyny w realizacji jego działań.

2. Urząd może współpracować z jednostkami organizacyjnymi Gminy Olszyna w celu zapewnienia prawidłowej realizacji swoich zadań.

 

Rozdział III. Organizacja i zarządzanie jednostką

 

§ 4

1. Burmistrz reprezentuje Urząd na zewnątrz, kieruje jego pracą oraz czuwa nad jego mieniem i jest za nie odpowiedzialny.

2. Urząd Miejski jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników urzędu. Za pracodawcę czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje Burmistrz.

 

§ 5

1. Organizację i szczegółowy zakres działania Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia.

2. Prawa i obowiązki pracowników Urzędu określa Regulamin Pracy nadany przez Burmistrza w drodze zarządzenia oraz inne obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa.

 

Rozdział IV. Gospodarka finansowa

 

§ 6

1. Urząd jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych.

2. Podstawę działalności Urzędu jest roczny plan finansowy zgodny z układem wykonawczym budżetu gminy.

3. Urząd prowadzi rachunkowość oraz sporządza sprawozdania finansowe zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

4. Czynności Burmistrza powodujące zobowiązania finansowe dla swojej ważności wymagają kontrasygnaty Skarbnika Gminy Olszyna.

 

§ 7

Nadzór nad działalnością finansową Urzędu pełni Skarbnik Gminy Olszyna.

 

Rozdział V. Postanowienia końcowe

 

§ 8

1. Zmiany statutu Urzędu wymagają Uchwały Rady Miejskiej w Olszynie.

2. Statut podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

 

Załączniki

Statut_Urzedu_Miejskiego.pdf

Data: Brak danych Rozmiar: 282.43k Format: .pdf Pobierz

Liczba odwiedzin : 772
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2010-12-29 22:58:31
Czas publikacji: 2010-12-29 22:58:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak