Burmistrz Olszyny 

 
Burmistrz Olszyny 

Przyjęcia interesantów:

 

adres     Urząd Miejski w Olszynie

                ul. Wolności 6, 59-830 Olszyna

         tel   tel. sekretariat – 75 721-20-50 


spotkanie      w każdy poniedziałek, w godz. 13.00 - 16.00


 

 

folderniebieski 

                    Zakres obowiązków

 

 1. Burmistrz Olszyny wykonuje czynności zastrzeżone dla niego w przepisach szczególnych .
 2. Kierowanie bieżącymi sprawami Gminy i kierowanie Urzędem.
 3. Reprezentowanie Gminy i Urzędu na zewnątrz.
 4. Przedkładanie Radzie Miejskiej projektów uchwał Rady.
 5. Wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 6. Składanie oświadczeń woli w sprawach związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Gminy.
 7. Wydawania upoważnień Kierownikom Referatów i innym pracownikom Urzędu do wydawania w imieniu Burmistrza decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.
 8. Ogłaszanie uchwał Rady Miejskiej, w tym uchwały budżetowej i sprawozdania z wykonania budżetu oraz przedkładanie uchwał Wojewodzie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
 9. Wykonywanie budżetu.
 10. Reprezentowanie Gminy i jego organów w postępowaniu sądowym i administracyjnym, a także przed Trybunałem Konstytucyjnym i organami administracji rządowej.
 11. Uczestniczenie w pracach związków i porozumień międzygminnych oraz wykonywanie zadań wynikających z tych porozumień.
 12. Rozpatrywanie skarg i wniosków w sprawach działalności Urzędu.
 13. Wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
 14. Zatwierdzanie na wniosek Kierowników zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Urzędu.
 15. Dokonywanie określonych ocen kwalifikacyjnych mianowanych pracowników samorządowych.
 16. Wykonywanie zadań Szefa Obrony Cywilnej Gminy.
 17. Podejmowanie i inicjowanie działań w sprawach publicznych o znaczeniu lokalnym, które nie są zastrzeżone na rzecz innych podmiotów.
 18. W przypadkach nie cierpiących zwłoki może wydać przepisy porządkowe w formie zarządzenia

 

 
Liczba odwiedzin : 1504
Podmiot udostępniający informację : Urząd Miejski w Olszynie
Osoba wprowadzająca informację : Jarosław Obrębski
Osoba odpowiedzialna za informację : Jarosław Obrębski
Czas wytworzenia: 2006-05-23 12:15:15
Czas publikacji: 2006-05-23 12:15:15
Data przeniesienia do archiwum: Brak